دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22104 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 12
22138 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22151 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22170 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22176 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22186 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22193 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22229 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8
22251 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22271 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
22279 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 12
22285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22290 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22298 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22305 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2