دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22522 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 15
22523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
22525 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22530 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22531 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22532 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22533 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 21
22536 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22537 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22545 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
22547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22549 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22550 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22551 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22557 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22558 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22562 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22564 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22565 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22574 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22578 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22582 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22583 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22584 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22585 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
22588 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22593 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22595 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 21
22596 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22597 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 17
22602 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22604 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22607 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22608 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22612 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22623 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22625 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 25 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
22629 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22630 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22631 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22633 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22637 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22664 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22673 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22674 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22675 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22676 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22677 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22680 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22683 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22684 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 18
22698 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22700 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22701 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده آپا
22702 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22704 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22706 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22711 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22712 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22713 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22715 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 4
22717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني
22719 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 9
22722 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
22726 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22727 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22728 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22730 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22732 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22751 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
22752 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22754 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني
22755 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22756 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22759 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22760 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22762 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
22766 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22770 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22772 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22779 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22781 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22786 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22787 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22795 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22806 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
22847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
22904 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22905 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22907 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22908 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22909 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22910 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22913 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22914 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22915 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22916 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور