دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در معماری سیستم های کامپیوتری در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22519 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11
22520 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22521 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22522 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 15
22523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
22524 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22525 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22526 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 24
22527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22528 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22529 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22530 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22531 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22532 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22533 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 21
22534 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22535 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22536 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22537 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22538 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22540 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22541 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22542 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22543 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22545 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
22546 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22548 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22549 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22550 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22551 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22552 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22553 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22554 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22555 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22556 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22557 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22558 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22559 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22560 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22561 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22562 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22563 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22564 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22565 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22574 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22576 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور