دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22918 روزانه دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22919 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22920 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22921 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22922 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22923 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22924 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22925 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 * - شرايط در انتهاي دفترچه
22926 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22927 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22928 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
22929 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
22930 روزانه دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22931 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
22932 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
22933 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
22934 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
22935 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22936 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22937 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22938 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22939 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22940 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22941 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22942 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22943 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22944 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22945 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 17
22947 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
22948 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22949 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22950 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22951 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22952 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22953 روزانه دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22954 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22955 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22957 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22959 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 16
22960 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22961 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 * - شرايط در انتهاي دفترچه
22962 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22963 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22964 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22965 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22966 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22967 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22968 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22969 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22970 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22971 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22972 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
22973 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22974 روزانه پژوهشگاه هوا فضا  تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
22975 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22976 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22977 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22978 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 3
22979 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم و فناوري فضا