دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سازه های هوایی در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22936 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22937 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22938 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22939 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22940 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22941 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22942 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22943 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22944 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22945 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 17
22947 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
22948 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22949 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22950 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22951 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22952 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22964 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22965 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22995 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22996 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
22997 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22998 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23000 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23001 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23002 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23003 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23004 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23005 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23006 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
23007 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23029 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23030 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23035 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 20