دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22981 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22983 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22984 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22985 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
22986 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22987 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22988 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
22989 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
22990 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22991 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
22992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
22993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
22994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22995 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22996 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
22997 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22998 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23000 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23001 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23002 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23003 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23004 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23005 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23006 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
23007 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23008 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23009 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23010 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23011 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
23013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23014 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
23015 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23017 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري فضا
23020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23021 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23022 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23023 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
23024 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 3
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري فضا