دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23693 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23694 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23695 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23696 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23697 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23698 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23699 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23700 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 1
23701 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23702 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23705 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23707 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23708 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23709 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23710 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23711 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23712 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23713 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23714 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23715 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23716 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23717 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23718 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23719 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23720 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23722 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23723 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23724 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23728 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23729 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23730 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23731 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23732 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23733 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23734 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23735 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23737 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23739 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23740 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23741 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23742 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23744 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23745 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23746 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23747 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23748 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23750 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23751 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23752 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23753 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23754 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23755 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23756 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23757 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23758 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23759 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23760 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23761 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23762 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23763 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23765 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23766 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23767 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23768 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1