دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24046 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24067 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24083 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24090 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24163 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24173 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24178 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24179 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24216 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24218 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24220 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24221 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24225 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه