دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فناوری مواد غذایی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24360 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24361 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24362 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24363 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24364 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24365 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24366 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24367 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24368 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24369 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24370 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24371 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24372 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24386 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24387 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24388 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24389 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24390 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24393 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24399 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24400 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
24410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان)  کرمان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15