دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24874 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24875 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24876 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24878 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24879 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24883 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24886 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24887 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24888 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24890 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 8
24892 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24895 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24897 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24899 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
24901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24902 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 2
24903 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24904 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24908 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24926 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
24927 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور