دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24977 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24978 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24979 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24980 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48
24997 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
25005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25010 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25012 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 14
25019 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25022 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25026 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25028 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25039 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25042 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25046 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25105 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25106 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25108 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25109 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25112 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25113 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25114 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25115 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 3
25116 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25117 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25127 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25138 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10
25139 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 3
25140 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه