دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25010 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25026 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25109 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25115 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 3
25117 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25131 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 7
25134 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25138 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10
25139 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 3
25140 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه