دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24974 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24975 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24976 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24977 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24978 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24979 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24980 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24981 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 14
24982 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24983 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19
24984 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24986 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24987 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 25
24988 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48
24990 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24991 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24992 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
24993 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24994 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24995 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24996 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
24997 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24998 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24999 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
25000 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19
25224 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 1
25229 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازی های رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25123 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25130 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25131 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 7
25132 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25138 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25141 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25142 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10