دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25001 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 3
25002 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 5
25003 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
25005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25007 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25008 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25009 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25010 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25011 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25012 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 14
25013 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25014 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25015 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25016 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
25017 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
25018 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
25019 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25020 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25021 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25124 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25133 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25134 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25139 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25144 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4