دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25221 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25222 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 3
25223 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25225 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25227 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید باز یهای رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 2
25231 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25232 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25233 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید باز یهای رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25234 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25235 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25236 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20
25237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25238 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25239 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25240 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25242 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25243 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 5
25244 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25245 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
25247 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25248 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25249 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25250 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 3
25251 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25252 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25253 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25254 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25255 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25256 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25257 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25259 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25260 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25266 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25272 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25273 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25274 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25276 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25277 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25278 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25279 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25284 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 18 فقط زن
25285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
25286 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25287 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25288 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25289 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25290 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25291 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25292 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
25294 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25296 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25297 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25298 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25299 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25300 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25301 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25302 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25303 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25307 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25308 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25309 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25310 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25311 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20