دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ارتباط تصویری در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25238 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25239 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25240 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25242 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25243 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 5
25244 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25245 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
25247 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25248 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25249 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25250 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 3
25251 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25252 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25253 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25254 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25255 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25256 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25257 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25259 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25260 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25266 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20