دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25238 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25239 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25240 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25242 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25245 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
25247 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25248 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25249 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25252 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25253 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25259 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25272 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25274 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25277 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25279 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25284 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 18 فقط زن
25285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
25286 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25288 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25290 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
25294 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25296 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25298 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25302 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25303 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25307 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25308 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25309 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25310 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25314 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25319 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی هر دو 3