دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه هنر - تهران در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25223 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25231 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25245 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25252 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25274 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25277 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25290 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25298 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25308 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25310 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25314 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25319 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی هر دو 3