دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25221 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25222 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 3
25223 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25225 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25227 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید باز یهای رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25238 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25239 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25240 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25242 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25243 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 5
25244 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25245 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25272 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25273 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25274 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25284 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 18 فقط زن
25285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
25286 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25287 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25288 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25289 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25290 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25291 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25292 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25307 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25308 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10