دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25322 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25323 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25324 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25325 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25326 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15
25327 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25328 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 12
25329 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25330 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25331 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25332 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25333 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25334 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15
25335 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
25336 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25337 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25338 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25339 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25340 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25341 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25342 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 7
25343 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25344 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 1
25345 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 3
25347 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25348 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25349 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25350 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25351 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15
25354 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25355 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25362 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 فقط زن
25363 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25364 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25365 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
25366 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 1
25367 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25368 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25369 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25371 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25372 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25373 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 33
25374 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نگارگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25375 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نگارگری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25376 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات تاریخی و تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25377 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
25378 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25379 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25380 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
25381 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25382 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
25383 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم تاریخ هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 4 - مطالعات موزه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25389 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 7
25390 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 3