دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه اطلاعات امنیت ملی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشجويان دانشكده اطلاعات پس از اتمام تحصيل و در صـورت احـراز صـلاحيتهـاي علمـي و گزينشـي، بـه اسـتخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.  -فارغالتحصيلان دانشكده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتي، كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت خواهند نمود -دانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه تحصيلي و ساير امتيازات برخوردار خواهند بود. -به دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. -تحصيل در دانشكده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهرهگيري از امكانات آموزشي و كمك آموزشي پيشرفته و مناسب ميباشد. vaja.ir
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27112 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 15
27113 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 15
27114 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 15
27115 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 15
27116 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 15
27118 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 45
27119 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 15
27120 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 15
27163 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 15