دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی شهیدبهشتی سال تأسیس دانشگاه ملی سابق 1340 هجری شمسی است. متعاقب تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از شهریور سال 1365 با ادغام برخی از واحدها آموزشی و درمانی وابسته به وزارت بهداری با یک سابقه فعالیت طولانی شروع به کار نمود.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فلوشیپ‌ویتره‌ورتینپزشکی-- فلوشیپ‌قرنیهپزشکی-- فلوشیپ‌اکولوپلاستیکپزشکی-- فلوشیپ‌درماتوپاتولوژیپزشکی-- فلوشیپ‌جراحی دستپزشکی-- فلوشیپ‌اورولوژی اطفالپزشکی-- فلوشیپ‌اندواورولوژیپزشکی-- فوق تخصصغدد درون‌ریز و متابولیسمپزشکی-- فوق تخصصریهپزشکی-- فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی-- فوق تخصصگوارش بالغینپزشکی-- فوق تخصصروماتولوژیپزشکی-- فوق تخصصقلب و عروقپزشکی-- فوق تخصصنوزادانپزشکی-- فوق تخصصخون و سرطان اطفالپزشکی-- فوق تخصصاعصاب اطفالپزشکی-- فوق تخصصروانپزشکی اطفالپزشکی-- فوق تخصصجراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیپزشکی-- فوق تخصصجراحی توراکسپزشکی-- فوق تخصصجراحی اطفالپزشکی-- فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی-- فوق تخصصآسیب‌شناسیپزشکی-- دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی-- دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی-- دکتری تخصصیپوستپزشکی-- دکتری تخصصیداخلیپزشکی-- دکتری تخصصیعفونیپزشکی-- دکتری تخصصیطب فیزکی و توانبخشیپزشکی-- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی-- دکتری تخصصیکودکانپزشکی-- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی-- دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی-- دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی-- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی-- دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی-- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی-- دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهان و فکدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیارتودنتیکسدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیاندودنتیکسدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیپروتز ثابت و متحرکدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیدندان‌پزشکی کودکاندندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیرادیولوژی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیجراحی دهان، فک و صورتدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیپریودنتیکسدندان‌پزشکی-- Ph.D.انگل‌شناسیپزشکی-- Ph.D.فیزیولوژیپزشکی-- Ph.D.آناتومیپزشکی-- Ph.D.فارماکولوژیپزشکی-- Ph.D.داروسازیداروسازی1374- Ph.D.شیمی داروییداروسازی1381- Ph.D.سم‌شناسیداروسازی1375- Ph.D.فارماکوگنوزیداروسازی1379- Ph.D.پرستاریپرستاری و مامایی1382- Ph.D.تغذیهعلوم تغذیه و صنایع غذایی1374- دکترای حرفه‌ایپزشکیپزشکی1340- دکترای حرفه‌ایدندان‌پزشکیدندان‌پزشکی1366- دکترای حرفه‌ایداروسازیداروسازی1381- کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیپزشکی-- کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی-- کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی-- کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی-- کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی-- کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی-- کارشناسی ارشدآناتومیپزشکی-- کارشناسی ارشدعلوم و صنایع غذاییعلوم تغذیه و صنایع غذایی<>< div=""><>
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11405 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 86
11406 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 84
11407 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 44
11408 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 20
11409 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 20
11410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 20
11411 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11412 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 22
11413 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 88
11414 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11415 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 88
11416 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 20
11417 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 26
11418 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 20
11419 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11420 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 15
11421 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 15
11422 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11423 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11424 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 23
11425 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 20
11426 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی با آزمون زن 13
11427 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11428 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 21
11429 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 25
11430 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 9
11431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11433 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11434 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11435 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11436 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11437 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 26 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11438 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11439 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11440 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11441 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11442 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11443 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11444 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11445 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11446 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11447 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11448 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11449 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11450 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11451 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11452 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11453 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11454 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11455 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11456 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11457 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن 2 بورسیه ارتش-دارای مصاحبه و معاینات