دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1365 به عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های پرستاری و علوم آزمایشگاهی نمود. در سال 1367 دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی صورت پذیرفت. در سال 1369 مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال تحصیلی 1370- 1369 اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمود. این دانشجویان تحصیل خود را در سایر دانشگاه‌ها آغاز نمودند. در سال 1371 از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و دانشجویان پذیرفته شده از سال 1371 در این دانشگاه به تحصیل پرداختند. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای سه دانشکده مستقل پزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت است. رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری تخصصیکودکانپزشکی1377عدم پذیرش از 81 دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1369- کارشناسیپرستاریپرستاری1367- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1371- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1380- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1375- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1365- کاردانیرادیولوژیپزشکی1373- کاردانیهوشبریپزشکی1373- کاردانیماماییپرستاری1366- کاردانیاتاق عملپرستاری1372- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371- کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1379- کارشناسیپرستاریپرستاری1371شبانه، عدم پذیرش از 81 کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1370شبانه کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370شبانه کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1369شبانه کاردانیرادیولوژیپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 81 کاردانیهوشبریپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 80 کاردانیماماییپرستاری1366شبانه، عدم پذیرش از 79 کاردانیاتاق عملپرستاری1372شبانه، عدم پذیرش از 79     مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی: نام مرکز تحقیقاتنوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374دانشگاه     دانشکده پزشکی سنندج       مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان بهداشت و درمان استان کردستان در سال 1369 به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال 1371 به دانشگاه تبدیل شد. این دانشکده در زمینی به مساحت 570984 متر مربع بنا شده است. تشکیلات اداری و آموزشی دانشکده با زیر بنای 6459 متر مربع در محوطه دانشگاه و در داخل شهر سنندج قرار دارد. ساختمان جدید دانشکده پزشکی نیز با مساحت 31000 متر مربع در کنار ساختمان کنونی دانشکده با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تجهیز است. ساختمان جدید دانشکده طبق قرارداد منعقد شده، در پاییز سال 1382 تحویل داده شد. تعداد اعضای هیئت علمی:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار1944 مربی814     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی دختر661552 پسر381578     آزمایشگاه‌ها:       1- آناتومی 2- ایمنی‌شناسی 3- بیوشیمی 4- فیزیک پزشکی 5- فیزیولوژی 6- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی 7- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 8- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی   بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1توحید1356256داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و عفونی 2بعثت1373404داخلی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، پوست و بیهوشی 3قدس1361112روانپزشکی     امور پژوهشی       تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 23 طرح       تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:       در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله       در مجلات معتبر در کشور: 18 مقاله   مشخصات نشریات ادواری عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ مجله علمی ترویجی دانشگاهکشوری1375فصلنامه1000 مجله زانکودانشگاهی1375فصلنامه1000 ماهنامه علمی خبری دانشگاهدانشگاهی1380ماهنامه250     دانشکده پرستاری و مامایی سنندج       دانشکده پرستاری و مامایی سنندج در سال 1365 به صورت آموزشکده پرستاری تأسیس شد و محل آن در نزدیکی بیمارستان توحید سنندج قرار داشت و از سال 1369 به دانشکده پرستاری و مامایی تبدیل و به ساختمان دانشکده پزشکی فعلی منتقل گردیده است از سال 1373 به محل کنونی (ساختمان جنب دانشکده پزشکی) منتقل شده است.   رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناس پیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته مامایی، کاردانی مامایی، کاردانی اتاق عمل و کارشناسی پیوسته شبانه پرستاری   تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار-- مربی135     تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار-- مربی103     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  پرستاریمامایی دختر7161 پسر44-           گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی و مدیریت، کودکان، بهداشت مادر و نوزاد، بهداشت جامعه و روانپرستاری و گروه مامایی   مشخصات بیمارستان‌های آموزشی ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال 1بعثتدانشگاه علوم پزشکی کردستان1373330 2توحیددانشگاه علوم پزشکی کردستان1358274 3قدسدانشگاه علوم پزشکی کردستان1363100   دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1365 به عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های پرستاری و علوم آزمایشگاهی نمود. در سال 1367 دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی صورت پذیرفت. در سال 1369 مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال تحصیلی 1370- 1369 اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمود. این دانشجویان تحصیل خود را در سایر دانشگاه‌ها آغاز نمودند. در سال 1371 از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و دانشجویان پذیرفته شده از سال 1371 در این دانشگاه به تحصیل پرداختند. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای سه دانشکده مستقل پزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت است.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری تخصصیکودکانپزشکی1377عدم پذیرش از 81 دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1369- کارشناسیپرستاریپرستاری1367- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1371- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1380- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1375- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1365- کاردانیرادیولوژیپزشکی1373- کاردانیهوشبریپزشکی1373- کاردانیماماییپرستاری1366- کاردانیاتاق عملپرستاری1372- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371- کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1379- کارشناسیپرستاریپرستاری1371شبانه، عدم پذیرش از 81 کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1370شبانه کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370شبانه کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1369شبانه کاردانیرادیولوژیپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 81 کاردانیهوشبریپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 80 کاردانیماماییپرستاری1366شبانه، عدم پذیرش از 79 کاردانیاتاق عملپرستاری1372شبانه، عدم پذیرش از 79     مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی: نام مرکز تحقیقاتنوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374دانشگاه     دانشکده پزشکی سنندج       مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان بهداشت و درمان استان کردستان در سال 1369 به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال 1371 به دانشگاه تبدیل شد. این دانشکده در زمینی به مساحت 570984 متر مربع بنا شده است. تشکیلات اداری و آموزشی دانشکده با زیر بنای 6459 متر مربع در محوطه دانشگاه و در داخل شهر سنندج قرار دارد. ساختمان جدید دانشکده پزشکی نیز با مساحت 31000 متر مربع در کنار ساختمان کنونی دانشکده با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تجهیز است. ساختمان جدید دانشکده طبق قرارداد منعقد شده، در پاییز سال 1382 تحویل داده شد. تعداد اعضای هیئت علمی:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار1944 مربی814     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی دختر661552 پسر381578     آزمایشگاه‌ها:       1- آناتومی 2- ایمنی‌شناسی 3- بیوشیمی 4- فیزیک پزشکی 5- فیزیولوژی 6- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی 7- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 8- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی   بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1توحید1356256داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و عفونی 2بعثت1373404داخلی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، پوست و بیهوشی 3قدس1361112روانپزشکی     امور پژوهشی       تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 23 طرح       تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:       در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله       در مجلات معتبر در کشور: 18 مقاله   مشخصات نشریات ادواری عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ مجله علمی ترویجی دانشگاهکشوری1375فصلنامه1000 مجله زانکودانشگاهی1375فصلنامه1000 ماهنامه علمی خبری دانشگاهدانشگاهی1380ماهنامه250     دانشکده پرستاری و مامایی سنندج       دانشکده پرستاری و مامایی سنندج در سال 1365 به صورت آموزشکده پرستاری تأسیس شد و محل آن در نزدیکی بیمارستان توحید سنندج قرار داشت و از سال 1369 به دانشکده پرستاری و مامایی تبدیل و به ساختمان دانشکده پزشکی فعلی منتقل گردیده است از سال 1373 به محل کنونی (ساختمان جنب دانشکده پزشکی) منتقل شده است.   رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناس پیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته مامایی، کاردانی مامایی، کاردانی اتاق عمل و کارشناسی پیوسته شبانه پرستاری   تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار-- مربی135     تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار-- مربی103     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  پرستاریمامایی دختر7161 پسر44-           گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی و مدیریت، کودکان، بهداشت مادر و نوزاد، بهداشت جامعه و روانپرستاری و گروه مامایی   مشخصات بیمارستان‌های آموزشی ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال 1بعثتدانشگاه علوم پزشکی کردستان1373330 2توحیددانشگاه علوم پزشکی کردستان1358274 3قدسدانشگاه علوم پزشکی کردستان1363100      
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 32
11555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 34
11556 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون هردو 26
11557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 32
11560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 32
11561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 19
11562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 22
11565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون هردو 20
11568 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 27
11569 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 3
11570 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 14
11571 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 3
11572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 3
11573 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11574 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 3
11575 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون هردو 3
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20