دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسلامي به ويژه حجاب اسلامي (ترجيحا چادر براي خواهران) و رعايت كامل اصول عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران. 3) رعايت مفاد مندرج در اين دفترچه براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد. 4) داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها 19 و يا بيشتر باشد (معدل اعلام شده داوطلب به سازمان سنجش) و رشته هاي تحصيل اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود. 5) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال تحصيلي) به ترتيب از 100 و75 و50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 6) دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 7) دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيو هنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 8) دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان نشاني سازمان مركزي: مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار. تلفن:38041-051 12 نشاني پرديس رضوان (خواهران): مشهد، ميدان فلسطين.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17352 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون مرد 40
17353 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25650 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد با آزمون زن 9 شرایط مندرج در انتهای دفترچه - محل تحصیل خواهران پـردیس رضوان
25644 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25645 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25646 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25647 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25648 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25649 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 24
25651 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25652 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25653 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25654 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25655 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25656 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی زن 24 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان