دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه هرمزگان این دانشگاه فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در 6 رشته کارشناسی و دبیری مشتمل بر مهندسی عمران، مکانیک، صنایع، دبیری ریاضی و دبیری فیزیک، دبیری ادبیات فارسی از مهر سال 1371 آغاز نموده است. در این خصوص تعداد دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 80- 79 بالغ بر 300 نفر خواهد شد که در رشته‌های فوق و همچنین فیزیک کاربردی- ریاضی محض- زیان و ادبیات مشغول به تحصیل خواهند شد.   تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 84- 8383- 8282- 81 زنمردزنمردزنمرد 1علوم انسانیادبیات فارسیکارشناسی642275249429 2علوم انسانیمشاورهکارشناسی302354401810 3علوم انسانیمدیریت بازرگانیکارشناسی626875645552 4علوم انسانیمدیریت گمرککارشناسی113418272566 5علوم پایهریاضیکارشناسی214175437647 6علوم پایهفیزیککارشناسی413857555551 7علوم پایهزمین‌شناسیکارشناسی45311096031 8فنی و مهندسیبرقکارشناسی183-46279 9فنی و مهندسیصنایعکارشناسی275542864092 10فنی و مهندسیعمرانکارشناسی426737873398 11فنی و مهندسیکشاورزیکارشناسی932266309627 12فنی و مهندسیمکانیککارشناسی3212111025100     تعداد دانشجویان شبانه به تفکیک رشته تحصیلی ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیسال تحصیلی 84- 8383- 82 زنمردزنمرد 1فنی و مهندسیمکانیک1338719 2فنی و مهندسیکشاورزی2710183 3فنی و مهندسیصنایع18291014 4فنی و مهندسیعمران2028101 5علوم پایهریاضی385188 6علوم پایهفیزیک24151411 7علوم پایهزمین‌شناسی22201112 8علوم انسانیمدیریت صنعتی22201010 9علوم انسانیمدیریت بازرگانی2518131 10علوم انسانیادبیات2311164 11علوم انسانیمشاوره211415- 12علوم پایهزیست1010-- 13فنی و مهندسیساختمان1816-       ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان تلفن:07633711000-11 صندوق پستی: 3995 پست الکترونیک: hormozgan@hormozgan.ac.ir
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27160 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10596 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10597 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 25
10598 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 30
10599 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 26
23037 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون هردو 15
23038 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 15
23039 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 15
23040 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23041 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23042 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
10600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10601 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 5
10602 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5
10603 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 14
23043 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون هردو 6
23044 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 6
23045 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 6
23046 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
23047 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون هردو 6
23048 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
23049 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12880 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12833 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12887 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12888 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس