دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30