دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی با آزمون هردو 36
26561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حقوق با آزمون هردو 60
26574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی با آزمون هردو 36
17494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36