دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اصولالدین و معارف علوی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12356 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12357 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12358 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12359 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12374 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12375 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12376 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12398 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12399 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12400 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
12401 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12402 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12377 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12414 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12415 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد