دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10024 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10043 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10064 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10075 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10102 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10114 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10121 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10128 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10237 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10343 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول