دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان لرستان و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10038 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10058 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10110 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10144 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10329 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10345 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10355 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10359 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه