دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1103 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10841 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10842 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10843 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10844 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10845 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10846 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
10848 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10849 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10850 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10851 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10852 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10853 روزانه دانشگاه یزد یزد سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10854 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10855 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10856 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10857 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10858 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10859 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10861 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10862 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10863 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10864 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10865 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10866 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10867 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10868 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10870 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10871 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10869 مشترک دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه لوندکشور سوید - شرایط در انتهای دفترچه