دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1103 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10842 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10843 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10845 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10846 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
10848 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10849 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10850 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10855 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10857 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10858 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10859 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10866 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10867 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10868 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10869 مشترک دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه لوندکشور سوید - شرایط در انتهای دفترچه