دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10872 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10873 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10874 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
10875 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10876 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10877 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10878 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10879 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10880 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
10881 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10882 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10883 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10884 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10885 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10886 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10887 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10888 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10889 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10890 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10891 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10892 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10893 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10894 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10895 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10896 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10897 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10899 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10900 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10901 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10902 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10903 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10904 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10905 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10906 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10907 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10908 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10909 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10910 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگا ه
10911 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10912 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10913 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10914 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
10915 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10916 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10917 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10918 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10919 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10920 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10921 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10922 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10923 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10924 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10925 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10927 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10928 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10929 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10930 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
10931 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10932 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10933 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10934 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه دوم
10935 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10936 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10937 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10938 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10939 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10940 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10951 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10952 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10953 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10954 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10955 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10963 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10964 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10965 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10966 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10967 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10968 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10969 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10970 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10971 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10972 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10973 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10941 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10942 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10943 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10944 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10945 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10946 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10947 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10948 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10949 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10974 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10975 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
10950 مشترک دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه لبنان -شرایط در انتهای دفترچه
( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10976 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
10977 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10978 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10979 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10982 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10983 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10985 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10987 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10988 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10989 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10990 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10991 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
10992 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10993 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10994 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10995 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10996 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10997 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10998 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10999 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
11000 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11001 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11002 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول