دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - مترجمی زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10976 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
10977 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10978 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10979 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10982 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10983 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10985 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10987 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10988 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10989 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10990 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10991 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
10992 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10993 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10994 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10995 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10996 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10997 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10998 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10999 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
11000 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11001 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11002 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول