دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11008 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11014 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11015 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11024 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11034 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11036 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11042 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11044 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11045 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11054 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11064 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11066 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11073 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11079 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11080 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11085 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11088 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
11089 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11093 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11098 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11101 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11106 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11108 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11112 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11113 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11121 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11123 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11127 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11142 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11143 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11145 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11151 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11153 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11154 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11160 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
11163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11167 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11168 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11169 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11175 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11178 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11281 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11187 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11190 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11192 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11193 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11205 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11206 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11208 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11257 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11276 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول