دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11012 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11023 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11029 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11056 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11062 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11111 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11120 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11125 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11144 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11186 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11189 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11201 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه