دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11058 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11059 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11068 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11069 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11146 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11147 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11155 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11156 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11277 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11280 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.