دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11072 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11094 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11096 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11097 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11159 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11258 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول