دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11018 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11028 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11049 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11060 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11070 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11091 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11116 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11124 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11148 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11157 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11171 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول