دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11003 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11005 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11007 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11008 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11009 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11010 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11011 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11012 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11013 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11014 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11015 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11016 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11017 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11018 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11019 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11020 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11021 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11022 روزانه دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11023 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11024 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11025 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11028 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11029 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11032 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11034 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11036 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11037 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11039 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11040 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11042 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11043 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11044 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11045 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11046 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11047 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11049 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11050 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11051 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11052 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11054 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11056 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11058 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11059 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11060 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11061 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11062 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11063 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11064 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11065 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11066 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11068 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11069 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11070 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11072 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11073 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11074 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11075 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11077 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11079 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11080 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11081 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11082 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11083 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11084 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11085 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11086 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11087 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11088 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
11089 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11090 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11091 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11092 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11093 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11094 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11096 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11097 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11098 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11099 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11100 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11101 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11102 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11103 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11104 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان تجارت نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان