دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11105 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11106 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11108 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11109 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11110 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11111 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11112 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11113 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11115 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11116 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11117 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11118 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11120 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11121 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11123 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11124 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11125 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11127 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11130 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11131 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11136 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11139 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11140 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11141 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11142 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11143 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11144 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11145 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11146 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11147 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11148 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11151 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11152 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11153 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11154 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11155 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11156 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11157 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11158 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11159 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11160 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
11161 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11164 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11165 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
11166 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11167 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11168 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11169 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11170 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11171 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11174 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11175 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11176 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11177 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11178 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11179 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11180 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول