دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول