برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11257 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11258 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11276 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11277 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11280 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.