دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11257 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11258 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11276 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11277 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11280 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.