دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم اقتصادی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11196 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11197 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11198 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11199 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11201 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11205 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11208 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11215 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول