دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خوارزمی و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11066 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11101 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11143 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11153 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11178 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11193 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران