دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شیراز و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11025 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11043 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11087 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11181 مجازي دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11182 مجازي دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11207 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه