دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11003 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11005 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11007 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11008 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11009 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11010 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11011 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11012 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11013 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11014 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11015 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11016 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11017 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11018 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11019 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11020 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11021 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11022 روزانه دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11023 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11024 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11025 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11028 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11029 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11032 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11034 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11036 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11037 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11039 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11040 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11042 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11043 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11044 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11045 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11046 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11047 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11049 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11050 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11051 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11052 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11054 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11056 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11058 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11059 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11060 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11061 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11062 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11063 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11064 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11065 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11066 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11068 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11069 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11070 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11072 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11073 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11074 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11075 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11077 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11079 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11080 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11081 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11082 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11083 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11084 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11085 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11086 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11087 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11088 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
11089 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11090 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11091 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11092 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11093 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11094 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11096 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11097 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11098 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11099 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11100 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11101 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11102 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11103 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11104 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان تجارت نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
11105 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11106 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11108 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11109 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11110 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11111 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11112 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11113 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11115 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11116 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11117 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11118 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11120 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11121 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11123 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد -محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11124 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11125 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11127 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11130 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11131 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11136 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11139 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11140 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11141 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11142 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11143 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11144 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11145 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11146 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11147 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11148 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11151 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11152 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11153 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11154 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11155 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11156 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11157 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11158 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11159 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11160 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
11161 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11164 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11165 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
11166 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11167 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11168 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11169 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11170 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11171 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11174 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11175 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11176 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11177 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11178 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11179 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11180 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11181 مجازي دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11182 مجازي دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11281 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11183 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11184 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11185 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11186 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11187 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11188 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11189 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11190 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11191 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11192 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11193 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11194 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11196 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11197 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11199 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11200 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11201 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11202 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11203 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11204 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11205 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11206 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11207 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11208 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11209 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11210 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11211 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11212 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11257 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11258 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11276 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11277 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11280 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد مالی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.