دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11282 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11283 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
11284 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11285 روزانه دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11286 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11287 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11288 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11289 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11290 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11291 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11292 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11293 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11294 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11295 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11296 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11297 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11298 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11299 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11300 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11301 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11302 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11303 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11304 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11305 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11306 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11307 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11308 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
11309 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
11310 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
11311 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11312 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11313 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11314 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11315 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11316 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11317 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11321 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11322 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11323 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11324 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11325 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11326 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11327 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11328 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11329 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11330 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11331 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11332 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11333 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11334 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11335 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11337 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11338 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11339 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
11340 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11341 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11342 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11343 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11345 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11346 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11347 مجازي دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11348 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11349 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11350 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11351 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11352 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11353 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11354 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11355 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11356 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11357 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11358 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11359 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11360 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11362 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11363 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11364 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26456 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11365 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11366 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11367 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11368 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11369 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11370 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11371 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11372 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11373 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11374 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11375 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11376 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11377 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11379 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11380 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11381 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11382 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11383 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11384 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11385 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11386 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11387 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11388 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11389 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11390 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11391 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11392 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11393 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11394 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11395 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11396 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11397 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11398 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11399 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11400 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11401 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11402 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
11403 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11404 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11405 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11406 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11407 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11408 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11409 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11410 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11411 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11412 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11413 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11414 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11415 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11416 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11417 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11418 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11419 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11420 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11421 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11422 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11423 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11424 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11425 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11426 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11427 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11429 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11430 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11431 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11432 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11433 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11434 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11435 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11436 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11437 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11438 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11439 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11440 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11441 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11442 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11443 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11444 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11445 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11446 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11447 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11448 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11449 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11450 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11451 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11452 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11453 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11454 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11455 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11456 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11457 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11458 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11460 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
11461 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11462 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11463 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11464 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11465 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11466 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11467 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11468 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
11469 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11470 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11471 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11472 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11473 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11474 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11475 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11477 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11478 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11479 مجازي دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11480 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11481 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11482 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11483 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11484 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11485 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11486 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11487 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11488 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11489 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11490 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11491 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11492 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11493 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11494 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11495 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11496 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11497 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11498 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11499 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11500 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11501 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11502 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11503 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11504 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11505 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11506 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11507 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11510 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11511 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11512 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11513 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11514 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11515 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11516 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11517 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11518 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - بیومکانیک ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11524 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11525 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11526 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11527 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11528 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11529 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11530 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11531 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11532 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11533 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11534 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11535 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11536 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11537 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11538 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11539 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11540 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11541 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11542 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11543 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11544 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11545 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11548 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11549 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11550 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11551 روزانه دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11552 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11553 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11554 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11555 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11556 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11558 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11559 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11560 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11561 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11562 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11563 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11564 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11565 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11573 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11566 مجازي دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11567 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11569 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11571 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11572 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11577 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11587 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11588 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11589 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11590 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11591 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11592 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11593 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11594 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11595 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11596 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11597 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11598 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11599 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11600 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11601 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11602 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11603 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11604 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11605 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11606 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11607 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11608 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11609 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11611 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11612 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11613 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11614 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11615 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11616 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11617 روزانه دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11618 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11619 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11620 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11621 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11622 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11623 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11624 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11625 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
11626 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11627 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11628 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11629 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11630 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11631 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11632 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11633 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11634 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11635 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11636 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11637 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11638 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11639 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11640 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11641 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11642 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11643 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11644 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11645 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11646 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11647 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11648 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11649 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11650 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11651 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11652 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11653 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11654 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11655 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11656 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11657 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11658 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11659 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11660 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11662 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11663 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11664 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11665 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11666 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11667 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11668 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11670 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11693 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11694 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11695 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11696 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11703 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11704 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11706 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11707 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11713 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11671 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11672 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11673 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11674 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11675 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11676 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11677 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11678 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11679 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11680 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11681 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11682 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11683 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11684 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11685 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11686 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11687 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11688 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11689 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11690 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11691 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11692 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11714 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11715 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11725 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول