دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11282 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11291 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11311 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11317 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11325 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11341 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11365 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11431 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11441 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11537 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11548 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11553 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11562 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11587 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11609 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11635 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11651 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول