دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11423 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11473 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11511 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11518 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11715 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول